§ 1. Navn og hjemsted

Klubbens navn er Ravnkilde Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Rebild kommune

Klubben er stiftet 6 september 1990 i Ravnkilde.
§2. Formål

Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede til regelmæssige spilleaftener for gennem træning, undervisning og turneringsspil at dygtiggøre medlemmerne, og fremme kendskabet til og interessen for bridge.
§3. Tilhørsforhold

Klubben er medlem af Danmarks Bridgeforbund og dermed distrikt Nordjylland og er som sådan underlagt såvel forbundets som distriktets vedtægter og reglementer.

Klubben er tilsluttet forbundets Mesterpointordning efter gældende regler.
§4. Medlemskab.

Klubben er åben for alle der kan godkendes af bestyrelsen og som vil spille bridge.

Medlemmerne er forpligtet til at overholde klubbens vedtægter og regler.

I tilfælde af afslag /eksklusion på/af medlemskab kan den pågældende forlange afslaget forelagt på førstkommende generalforsamling. Her gælder samme majoritet som ved ændring af klubbens vedtægter.

En eksklusion skal indberettes til Danmarks Bridgeforbund. Der henvises i øvrigt til forbundets vedtægter § 13 & 14.

Bestyrelsen kan tillade optagelse af passive medlemmer (som ikke kan deltage i den primære aktivitet, ikke har stemmeret, men som kan vælges til bestyrelsen).

For medlemmer under 18 år skal indmeldelse bekræftes af forældre eller værge.

Et medlem kan udelukkes midlertidigt eller permanent (eksklusion) såfremt vedkommende handler til skade for klubben, eller såfremt vedkommende ikke opfylder sine medlemsforpligtelser.

I sager om udelukkelse har medlemmet krav på at blive hørt, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse.
§5a. Ordinær generalforsamlingen.

Klubbens øverste myndighed er generalforsamlingen, som indkaldes/varsles tre uger før afholdelse på følgende måde: ved opslag / på hjemmesiden.

Afholdes inden udgangen af april måned, eller senest ved sæsonafslutningen.

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen må være formanden i hænde senest 14 dage før afholdelsen.

Beslutninger sker ved simpelt flertal. Dog kræver vedtægtsændringer og beslutning om klubbens opløsning kvalificeret flertal. Jf. §10 & 11

Adgang til generalforsamlingen har alle klubbens medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte indbyde (substitutter m.fl.) Stemmeret har alle klubbens aktive medlemmer, der ikke er i kontingentrestance.

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

En rettidigt indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal, se dog §10 & 11

Afstemninger skal foretages skriftlig, såfremt mindst fem medlemmer kræver det, og altid ved personvalg med flere kandidater.

Der udfærdiges et referat over generalforsamlingens beslutninger, som skal underskrives af dirigenten.
§5b. Dagsorden for generalforsamlingen:
1.Valg af dirigent, som ikke må være medlem af bestyrelsen
2.Formandens/bestyrelsens beretning for det forløbne år.
3.Regnskabet fremlægges i revideret form til godkendelse.
4.Fastsættelse af kontingent for det kommende år.
5.Indkomne forslag.
6.Valg af formand, for to år (i ulige år)
7.Valg til bestyrelsen (2-i lige år — 2-i ulige år).
8.Valg af suppleant til bestyrelsen, hvert år.
9.Valg af revisor og revisorsuppleant.
10.Eventuelt.

 

 

 

§6. Ekstraordinær generalforsamling:

En sådan kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen, samt hvis en femtedel af klubbens stemmeberettigede medlemmer skriftligt fremsætter ønske herom med angivelse af det emne, som ønskes behandlet.

Afholdelse skal ske senest fire uger efter begæringens modtagelse.

For så vidt angår krav til indkaldelsen, mødets ledelse, afstemninger m.m. gælder de samme bestemmelser som for den ordinære generalforsamling.
§7. Regnskab

Klubbens regnskabsår er fra 1/4 til 31/3

Regnskabet fremlægges for medlemerne senest en uge før generalforsamlingen og skal være forsynet med revisorens påtegning og underskrift.
§8. Bestyrelsen:

Består af fem medlemmer incl. formanden, som efterfølgende konstituerer sig med næstformand, kasserer, sekretær og turneringsleder.

Bestyrelsen fastsætter selv forretningsordren og er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af den er til stede, ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Efterfølgende skal de resterende best.medlemmer straks orienteres.

Der føres en protokol over bestyrelsens forhandlinger.

De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter klubben i henhold til vedtægterne.

Alle medlemmer der er fyldt 18 år er valgbare til bestyrelsen.
§9. Tegning og hæftelse

Klubben tegnes af formanden. Ved økonomiske dispositioner over kr. 5000 eller ved lånoptagelse kræves dog underskrift af formand og kasserer i forening.

Der påhviler ikke klubbens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtigelser, som påhviler klubben.
§10. Vedtægtsændringer

Ændring af vedtægterne kan ske på en generalforsamling, når mindst to tredjedele af de afgivne stemmer er for forslaget.
§11. Opløsning

Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun ske på en særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling. For at denne er beslutningsdygtig kræves, at mindst to tredjedele af klubbens stemmeberretigede medlemmer er tilstede.

For at forslaget kan vedtages, kræves at mindst tre fjerdedele af de afgivne stemmer er for forslaget.

Opnås et sådant flertal på en ekstraordinær generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny ekstraordinær generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset de fremmødtes antal.

Eventuel formue, herunder fast ejendom og løsøre, skal tilgå en lokal bridgeklub i Danmarks Bridgeforbund`s regi..
Vedtaget på generalforsamlingen d. 29-3-2012