Klubregler for Ravnkilde Bridgeklub.

Spilletid.

Klubbens spilleaften er torsdag. Sæsonen starter den første torsdag i september og sidste spilleaften er normalt den første mandag i april.

Der spilles aldrig på torsdage  mellem jul & nytår og på torsdage, der falder på en helligdag.

Årskontingent.

Årskontingent forfalder til betaling inden udgangen af september måned.

Kontingent kan betales direkte til kassereren på en almindelig spilleaften eller indbetales til klubbens bankkonto med tydelig påført navn.

Appeludvalg & Spilleudvalg.

Ved hver sæsons begyndelse udpeger bestyrelsen en appelformand, som skal være en af turneringslederne.

Herudover udpeger bestyrelsen en eller flere turneringsledere.

Bestyrelsen kan nedsætte et spilleudvalg, til at tilrettelægge og lede turneringerne,heri skal være mindst et bestyrelsesmedlem.

Formål & Etiske regler.

Et af formålene er at få et godt spil bridge og at føle sig godt tilpas, såvel når man kommer, som når man tager hjem.

Tal f.eks. ikke hen over hovedet på dine modspillere, som om de slet ikke sad ved bordet.

Støt din makker ved at undlade at kritisere eller nedgøre ham/hende. Dog kan god humor være en farbar vej.

Systemkort & Spilleregler.

Det er ønskeligt at benytte systemkort mindst i A rækken.

Bestyrelsen er behjælpelig med at få udfyldt sytemkortet.

Uregelmæssigheder.

Bridgereglerne skal principielt følges, d.v.s. at turneringslederen skal tilkaldes – men stille og roligt – når der opstår uregelmæssigheder.

Turneringslederen har samme funktion som enhver anden dommer i andre sportsgrene.

Turneringslederens afgørelse kan appelleres til klubbens Appelkomite senest ved en spilleaftenens slutning.

Bridgemate.

Med henblik på, at det endelige resultat så vidt muligt skal være kendt samme aften, som turneri.ngen er færdigspillet, gælder følgende regler:

  • Det er altid NORD der indfører resultatet i Bridgematen.
  • Det er altid ØST der godkender resultatet i Bridgematen.

Fejl der opstår ved bridgebordet.

Fejl, der opdages efter at Øst har godkendt resultatet, skal rettes ved enten at nulstille Bridgematen eller ved at udfylde en lille rettelsesblanket med det rigtige resultat. Blanketten afleveres til turneringslederen, når alle har spillet det pågældende spil.

Fejl der opdages efter turneringens afslutning.

A. Almindelig frist.

Fristen udløber 30 minutter efter at resultatet af den sidste sektion af den igangværende fase af dagens turnering er offentliggjort.

I forbindelsen med afslutningen af en turnering kan turneringslederen af hensyn til præmieoverrækkelse (eller forberedelse af næste fase) afkorte fristen.

Fristen bør dog altid være mindst 5 minutter.

B. Ændring af resultat efter fristens udløb.

Hvis turneringsarrangøren bliver opmærksom på en fejl i udregning eller indføring af scoren senest 1 uge efter offentliggørelse af kampens resultat i holdturnering hhv. sektionens resultat i parturnering, og turneringslederen og turneringsarrangøren begge finder det hævet over rimelig tvivl, at der er sket en sådan fejl, rettes den pågældende fejl.

Oprydning.

Medlemmerne rydder op hver aften – d.v.s. at flasker,glas m.m. ryddes på plads, ligesom puder bæres på plads og stole ”rettes ind” etc.

Substitutter.

Medlemmerne har mødepligt. Ved nødvendigt afbud påhviler det derfor det enkelte medlem at finde en substitut.

Der skal fortrinvis vælges blandt personer, der er opført på den af bestyrelsen udfærdigede substitutfortegnelse.

Substiuttenes navne oplyses til turneringslederen inden starten.

Man bør så vidt muligt forsøge at finde en substitut af nogenlunde samme styrke, specielt hvis der er substitutter for begge spillere.

En spiller (et par), som ikke selv møder, skal træffe aftale om substitutternes fortæring, samt dække de derved forbundne omkostninger.

Justering af score ved udeblivelse/substitutter.

Ved udeblivelse justeres scoren til 40/60.(m/afbud uden at sende/finde afløsere).

Ved fuldstænding udeblivelse uden afbud justeres scoren til 0/60.(Ingen afbud & ingen afløsere sendt)

Ved en substitut sker der ingen regulering. Ved dobbelt substitut tildeles det par som har substitutter, den score som substitutterne score, dog højest deres forventede score, efter deres handicap tal.

Et par der har benyttet substitutter i mere end 33% af en turneringsrunde kan ikke rykke op, eller vinde runden.

Dette gælder dog ikke, såfremt anvendelsen af substitut skyldes længere varende sygdom.

Resultater

Flere par ender på samme plads, som har betydning for op/nedrykning !

I tilfælde af dette vil det være det indbyrdes resultat der afgør den endelige placering.

Såfremt der er spillet flere runder, vil de tidligere runder`s resultater blive sammenlagt, er der herefter stadigvæk ligestilling, vil det par med bedste (laveste) handicap være vinder.(Gælder fra d. 1.nov.2015)

Ved opgørelse til klubmesterskabet (og flere par står lige) sammentælles scoren for hele sæsonen, og den endelige vinder kåres.( Der tælles kun i de turneringer hvor der er uddelt placeringspoint.)

Mesterpoint.

Fordeling af aftenens mesterpoint sker på grundlag af den opnåede score.

Top 16.

Afholdes såfremt der er tilslutning (de 16 spillere i klubben, der har opnået flest broncepoint fra hold og makkerpar tilsammen, spiller en enkeltmandsturnering om sølvpoint : ”Top 16.”

Klubmester.

Efter hver turneringsrunde tildeles de enkelte par placeringsspoint efter en skala, som findes på hjemmesiden.

Når året er omme, er det par som har flest placeringspoint klubmestre.

Et par, som har haft substitutter i mere end 33% af samtlige turneringsrunder kan dog ikke blive klubmestre.

Love om turneringsbridge.

Den danske udgave af De Internationale Love for Turrneringsbridge er gældende i klubbens turneringer. Endvidere gælder de af DBF vedtagne supplementsbestemmelser.(f.eks.vedr. pauser,alert,stop m.v.)

Da Ravnkilde Bridgeklub er en turneringsklub, skal alle spillere kende lovene, herunder at man skal kunne redegøre for alle makkerparaftaler.

I alle klubbens interne turneringer er det tilladt at anvende alle meldesystemer, som er godkendt til holdturneringer i DBF – regi.

Tidsforbrug & overskridelser.

Man starter normalt kl. 19.00. Kaffepausen starter ca. kl 21.00 og skal helst være afsluttet efter et kvarter,sålede at spilleaftenen er afsluttet kl. 23.00

I nogle rækker kan man spille med ur, men uanset om man spiller med ur eller ej, er der afsat 7 min. Pr. spil – samt 1 minut til rundeskift.

Er et par/hold ikke parat/tilstede til at begynde til tiden, vil dette par/hold som udgangspunkt blive tildelt straffen, såfremt man ved bordet ikke er færdige til tiden – tildeles 40% – 60% for de manglende spil.

Hvis man ikke er gået i gang  med et spil ved rundens afslutning, så spilles spillet/spillene ikke, og begge par får 40% – 40%, hvis man er lige gode om tidsoverskrivelsen.

Er det kun det ene par, der er skyld i tidsoverskridelsen gives 40% – 60%.

Mobiltelefoner.

Mobiltelefoner skal slukkes eller stilles på ”lydløs”. Giver mobiltelefonen lyd fra sig straffes dette med en mulkt på 20 kr. ( Ilægges klubkassen – kasseren modtager gerne).

Bluff, alert og stop m.v.

”Stop og alert” indgår i klubbens regler i .t. Dansk Bridgeforbunds klubhåndbog.

Bluff er en del af spillet, men det anses som uetisk at bluffe mod klart svagere spillere.

Det er væsentligt for Ravnkilde Bridgeklubs klubliv, at man ikke tager glæden fra klubspilleren, der spiller mere for hyggens end for konkurrencens skyld.

Danmarks Bridge forbund.

I øvrigt følges i det store og hele DBF`s klubregler, som de er nedfældet i DBF`s klubhåndbog.

Denne håndbog kan lånes ved henvendelse til bestyrelsen – kan også læses på DBF`s hjemmeside : www.bridge.dk